شعر صدای زمانه است/نمی توان جوان امروز را در چارچوب شعر کلاسیک نگه داشت

یک استاد دانشگاه معتقد است؛

شعر صدای عصر است، جوانان امروز را نمی توان در چارچوب شعر کلاسیک قرار داد

یک استاد دانشگاه احساس می کند که جوان امروز را نمی توان در چارچوب شعر کلاسیک نگه داشت.

گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری سیمارتیکل، زهره بهنو_به گفته شاعران و پژوهشگران ادبیات فارسی، تغییر واژگان، شکل و محتوای شعر را تغییر داده و پیچیدگی های زندگی را در آن گسترش داده است.

مهدی میرجارسل زاده در گفت وگو با خبرنگار سیمارتیکل درباره تحولات شعر فارسی گفت: به قول استاد شافعی شعر صدای زمان است. محتوای جامعه 800 سال پیش با محتوای امروز جامعه این یکسان نیست و خیلی چیزها تغییر کرده است. تغییر محتوا منجر به تغییر واژگان می شوداین پایان است و مشخص است که شکل نیز تغییر می کندآهسته. تدریجی

او معتقد است اگرچه فرمتغزل و مثنوی همچنان پویا هستند، اما غزل معاصر از غزل کلاسیک فارسی فاصله گرفته است، چنانکه در سعدی، حافظ و غیره می بینیم. بسیاری از مضامین کلاسیک شعر فارسی کارایی خود را از دست داده انداست

امروز این استاد دانشگاه به این مثال اشاره کرد هیچ کس فلفل را دوست نداردسوختهتاکید: انسان مدرن موجودی پیچیده استتغییر کرده و روابط اجتماعی و عاطفی پیچیده شده است. این پیچیدگی در هنر و ادبیات نیز گسترش یافته است. برای انسان مدرن نشستن در لبه محیط به تماشای گذر زندگی» او هیچ شانسی ندارد.

زمان آدماینساده گذشت

دکتر پژوهشگر شعر و ادب فارسیشایدمحتوای هنری اضافه شده: در فیلمسینما و انیمیشنبهش نگاه کن. امروز هر کسی علاقه مند استسریال را تماشا کنیدمحبوب تر چند دهه پیش این امر نشان می دهدما با این سریال بچه های دهه 50 هستیمو فیلم هابزرگ شدمن هستم انیمیشنهی (منظورم سریال استو فیلم هاکارتون قدیمی رو یادتونه؟ از زنبورها… همه یتیم بودند و دنبال مادرشان می گشتندجستجو کردند

میرجارسل زاده افزود: بچه های امروزی عاشق گنگ هستندبازیهی پاتریک و دیالوگباب اسفنجی باهوش است. حالا آدم سریال نوستالژیک «آینه» را دنبال می کند.رییس یکی می گوید: «آرایشگاه زیباستببینید”؟ مردمچیزهای ساده با روابط ساده دیگر جایی در جامعه ندارند.

او اصرار داشت که هنرمند و شاعر است باید درست باشددر ببرای قبول اشد و تغییر زمان صریحاً گفت: امروز در آشپزخانه کوچک آپارتمانمجایی برای دیگ مسی مادربزرگ نیست. اگر کسی آن قابلمه را پیدا کن، بوی دامن مادربزرگ را پیدا کن، وگرنه نیازی به آن نیست.

این شاعر تاکید کرد اگر نسلاینقبلی ها او صدها بار سریال «رزی، تسبیح» را تماشا کرداستکودکی و جوانی او را دریابید بوده استاینو شادر مورد ادبیات هم همینطور است. برخی از آنها هنوز ارتباط قوی خود را با ادبیات کلاسیک حفظ کرده انداما نباید انتظار داشته باشیم که جوانان چنین روابطی داشته باشند. جوان به دنبال صدای زمانه خود می گردد. خواه این صدا خوشایند باشد یا خشنحوصله سر بر

ادبیات کلاسیک آن سیب درخت است

استاد دانشگاه معتقد است جوانان امروزی در تماس مستقیم با دنیا هستند. با آخرین تحولاتدانش علمی شناخته شده و مفید استاین سرعت زندگی است. جوانی که با سرعت صدها کیلومتر می دود نمی تواند سیبی را از درخت بچیند. ادبیات کلاسیک سیب روی درخت است. شیرین و آبدار اما دور از دسترس.

دکتر دکتر در پاسخ به این سوال که چرا در زمان ما شاعرانی چون حافظ و سعدی تکرار نمی شوند؟شایدشوند ادامه می دهد: ما نمی کنیمحالا می دانیم سعدی داریم یا حافظ. تاریخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد. حافظ و سعدی صداهای زمان خود بودند. اگر مقارن باشند، البته آن چه نوشته استو این یک شاهکار است، دیگر تکرار نخواهد شدانجام دادند

دکتر میرزارسل زاده اذعان داشت فردوسی معاصر هرگز شاهنامه را ننوشتمد زودگذر، توجه داشته باشید: شکست مکرر محکوم به فناست. یک فیلم چارلیچاپلین دارد و سبک او بیشتر تمسخر و ابتذال است تا هنر.

او تاکید کرد که در بررسی سالانه ایرانآثار ادبی زیادی انجام می شودفراتر از یک نام باشیدآاما شاعران مغفول و گمنام نیز مورد بررسی قرار می گیرندو این به معنای پذیرش عمومی نیستاضافه: آغاز شعر نو درباره نیما است، با برادری و شاملو سفید آمد و سرنوشت سیاهی داشت. جمعیت ساختگی نویسندگانی که سلیقه دارند نیمی از آنها فکر می کردند که نوشتن شعر سپید آسان استبیشتر شعر کلاسیک است و وزن قافیه، ردیف و نثر ندارد. تمایل دارند آن را بنویسند، با دست خالی به میدان نبرد می روید در حالی که شعر سپید می نویسید، دیگر شمشیر، سپر و زره ندارید.

به گفته این شاعر، اگر هرگز قافیه، ردیف و وزن عروضی، سلاح جنگی شاعر بودامروز بحث ما قالب شعری نیست. دعوا سر غزل و سفید نیست. شعر صدای زمان را ندارد. یا اگر اینطور باشد، طعم خوبی نداردچرا بیاید؟ زیرا صدای زمان به گوش نمی رسدکی دوباره نواز رو شنید؟ارزش ها در موسیقی یکسان است، tEاتر، سینما و سایر صنایعاجازه بدید ببینم

این محقق می گوید: به عنوان مثال انتقاد من ارزشمند استاستاد کمالمن مالک آن نیستمکار کمتر اما کاملالملک با دوربین تلفن همراه شکار شد به همان اندازه خوب و درستبیشتر انجام می شودهنر ارایه شده باید چیزی را نشان دهد که چشم در شرایط عادی نتواند آن را ببیند. با این حال اگر کسی به موسیقی کلاسیک گوش کند ممکن استدلش برای روزهای گذشته تنگ شده و به دنبال چیز دیگری است.

استاد دانشگاه معتقد است شعر در حال انتشار همچنین شانس خوبی ندارد. رسانه ها در جاهای دیگر افزایش یافتند و قیمت کاغذ به شعر و شاعران لطمه زد. حالا فضای مجازی بر رسانه ها و تاختنرودخانه همان چیزی است که می خواهدجایی نخواهد بود، او باید در این قطار صندلی داشته باشد. در غیر این صورت جا می شودآخر و ابدی سرانجام دشوار

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "شعر صدای زمانه است/نمی توان جوان امروز را در چارچوب شعر کلاسیک نگه داشت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "شعر صدای زمانه است/نمی توان جوان امروز را در چارچوب شعر کلاسیک نگه داشت"، کلیک کنید.